تکنیک های فیزیوتراپی

برای فراگیری علم فیزیوتراپی، تحصیلات آکادمیک نیاز است. فیزیوتراپیست ها با دانشی که از علم حرکت بدست می آورند می توانند اختلالات و سندرم های حرکتی را شناسایی و درمان کنند. فیزیوتراپیست ها مهارت ها و تکنیک هایی را می آموزند که برحسب نیاز از آن ها در درمان استفاده می کنند. در زیر می توانید این مهارت ها و تکنیک را مشاهده کنید و در صورت علاقه با کلیک بر روی هر کدام با آن ها بیشتر آشنا شوید.

تمرین درمانی

موبیلیزیشن و منیپولیشن

مایوفاشیال ریلیز

درای نیدلینگ

درای نیدلینگ

کینزیوتیپینگ و ادلتیک تیپینگ

تکنیک های خاص کاهش درد و التهاب